Tarieven – Podotherapie Dennemann – Wijchen

Podotherapie Dennemann

Tarieven

Onderstaand een overzicht van de geldende tarieven.

Onderzoek vanaf: €84,70 tot: €128.75
Consult vanaf: €36,15 tot: €107.20
Podotherapeutische zolen vanaf: €104,25 tot: €229,65
Orthesen vanaf: €25,20 tot: €145.80
Nagelbeugelbehandeling vanaf: €36,15 tot: €95.15
Voetbehandeling vanaf: €41,25 tot: €69,45

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeringen.

Heeft u diabetes met een verhoogd risico op complicaties dan vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats.
Meer informatie over vergoedingen kunt u vinden onder het kopje vergoedingen onder podotherapie op onze website.

 

BETALINGSVOORWAARDEN PODOTHERAPIE DENNEMANN

Tijdens de behandeling wordt u geïnformeerd over de kosten.

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeringen. Deze vergoeding gaat niet ten laste van het wettelijke eigen risico van €385,- per jaar.
Heeft u diabetes met een verhoogd risico op complicaties dan vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats.

Klik hier voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar voor podotherapie in 2024.

 

TOEPASSELIJKHEID

1. Onderstaande voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

ANNULERING

2. Indien een opdracht wordt geannuleerd is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbare kosten te vergoeden.

TOEPASSELIJK RECHT

3. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Indien de podotherapeut een bedrag te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat  zal de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

 

BETALING

4a. Alle declaraties worden rechtstreeks naar de zorgverzekering gestuurd. Indien de zorgverzekeraar de declaratie niet (volledig) vergoed, ontvangt de patiënt een factuur met het restbedrag.

4b. Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voor het geval zaken worden afgeleverd, dient ter plaatse contant te worden betaald.

4c. Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn betaald, zal de podotherapeut de patiënt een rappel/sommatie zenden om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening rappel/sommatie te betalen. De patiënt is alsdan een bedrag ad € 15,– verschuldigd wegens de extra administratieve werkzaamheden.

4d. De podotherapeut is gerechtigd een vertragingsrente van 1 % per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuurdatum. Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag zijn met een minimum van € 40,– exclusief b.t.w.

4e. Bij een meerwerk-opdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.